תואר שלישי

מעקב אקדמי

הארכת לימודים (שלב מחקר א'), הארכת לימודים (שלב מחקר ב'), חופשת לימודים, הפסקת לימודים, חידוש לימודים

טפסים

אישור הצעת מחקר לדוקטורט, דו"ח התקדמות לימודים, הגשת הצעת מחקר לדוקטורט, אישור מנחה להגשת דוקטורט, השאלת ספרים בספריית האוניברסיטה, הפקדת עבודת דוקטורט בספריית האוניברסיטה, בקשת הארכת לימודים, טופס חופשה, הארכת לימודים לתלמידי השלמות לדוקטורט

מלגות

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת המועמדות והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.

פירוט נמצא באתר הרשות ללימודים מתקדמים