Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

תוכניות הלימודים לתואר שני (MA)

מגמת ביו-סטטיסטיקה

ראש המגמה: פרופ' אורי דוידוב.

ביו-סטטיסטיקה הוא תחום העוסק בפיתוח ויישום שיטות סטטיסטיות בתחום הרפואה והביולוגיה. חשיבותו של תחום זה עלתה בשנים האחרונות במקביל לגידול בהיקף המחקר הרפואי, בארץ ובעולם ובצורך בשיטות חדשות לניתוח נתונים ביו-רפואיים הנאספים בקצב גדול. ביו-סטטיסטיקאים מתמודדים עם אתגרים במגוון תחומים כגון פיתוח תרופות, תכנון ניסויים קליניים וניתוח נתונים גנטיים. על כן הם נדרשים להכשרה מיוחדת הכוללת ידע בתיאוריה סטטסטית, הכרות מעמיקה עם שיטות ביו-סטטיסטיות ייחודיות, וניסיון יישומי רב.  פרטים נוספים.

 

סטטיסטיקה יישומית

ראש המגמה: פרופ' אורי דוידוב

פרטים נוספים.

 

סטטיסטיקה עיונית

ראש המגמה: פרופ' אורי דוידוב

 

הסתברות יישומית

ראש המגמה: פרופ' אורי דוידוב

 

מסלול מואץ לתואר שני בסטטיסטיקה

מטרת המסלול היא לאפשר לסטודנטים מצטיינים לסיים תוך שמונה סמסטרים את התואר הראשון והשני.  פרטים נוספים.

 

מגמת האקטואריה

ראש המגמה: פרופ' אודי מקוב

מדע האקטואריה דן בבעיות המיוחדות של ענף הביטוח, של בנקים, של חברות להשקעות ושל קרנות פנסיה, ומשתמש לפתרונן בכלים הסתברותיים, סטטיסטיים וכלכליים. האקטואר עוסק בהערכת הסיכונים שחברות ביטוח לוקחות על עצמן בהציען את תוכניותיהן, בחישובי הפרמיות שעל הלקוחות לשלם על מנת לרכוש תוכניות אלו, בקביעת התשלומים והתגמולים של חברי קרנות פנסיה ובהערכת השקעות בתנאי אי-ודאות. פרטים נוספים.

 

מגמת לוגיסטיקה

ראש המגמה: ד"ר דני שגב

ארגונים גדולים פועלים בכל ארצות העולם והם זקוקים לניהול מורכב ומקצועי של תהליכי התכנון, האחסון, השינוע וההספקה של פריטים, חומרים, רכיבים, חלקים ומוצרים לאורך כל תהליכי העבודה. הלוגיסטיקה היא מקצוע אקדמי המקיף תכנון של תהליכי רכש והצטיידות, ייצור, אחסנה, תובלה, הספקה ותמיכה בזמן שימוש. לימודי לוגיסטיקה כוללים ניהול מלאי, רכש, הספקה ומערכי תמיכה; חקר ביצועים וחיזוי, שיטות אופטימיזציה; ניהול ותפעול שרשרות הספקה; ניהול פרויקטים; תקצוב ותמחור; ולא פחות חשוב – שימוש במערכות מידע לוגיסטיות.  פרטים נוספים.

 

מגמת לימודי האיכות

ראש התוכנית: ד"ר מיכל דלויה

לימודי האיכות (quality studies) הם ענף מחקרי יישומי רב-תחומי העוסק בתהליכים של הפקת תוצרים (מוצרים או שירותים) בשני מישורים: מישור הצרכן ומישור היצרן. איכות היא מצב החל על עסקה בין ספק לצרכן, בו שני הצדדים מרוצים: הצרכן קיבל את המוצר או את השירות כפי שהיה צריך, והספק (היצרן) הפיק את תוצרתו ביעילות ויצא נשכר מהעסקה. לימודי האיכות מתמקדים בשיטות שיסייעו ליצרן להשיג הבנה טובה של הצרכן, צרכיו, תנאיו, יכולותיו, והשימושים להם הוא זקוק. הבנה זו תביא למוצרים ולשירותים מתאימים יותר ומועילים יותר, וכך לשביעות רצון של הצרכן. במישור היצרן או נותן השירות, לימודי האיכות מציעים מכלול של שיטות הקשורות בהקטנת עלויות אי-איכות בתהליכי התכן, הייצור וההספקה, בבקרת תהליכים, בשיטות בקרה ובחינה (מדגמיות) ובתכנון, הקמה ותפעול של מערכות לניהול איכות. פרטים נוספים.